ป่าชายเลนคลองโคน

ชาวบ้านได้รับแนวความคิดการปลูกและการอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน เนื่องมาจากการที่กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปลูกป่าร่วมกับชาวบ้านในปี พ.ศ. 2540-2542, 2545 และปี 2547 ทำให้ป่าชายเลนคลองโคนมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นซึ่งต่อมามีการดำเนินการในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยกลุ่มชาวบ้านจะจัดเตรียมเรือหางยาว กล้าไม้ กระดานเลน และอุปกรณ์ปลูกไว้บริการ

เครดิตภาพ : tiewpakklang.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.