วัดบางกระพ้อม

สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในผนังวิหารเก่าด้านบนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แตกต่างจากทั่วไปคือ เป็นปูนปั้นลลวดลายนูนแสดงเรื่องราวพุทธประวัติ ผนังวิหารด้านล่างโดยรอบมีช่องเจาะเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป กลางวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่ซ้อนกัน 4 รอย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงธนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.